Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Esthétique NYMFE, hierna “het schoonheidssalon” en een cliënt waarop het schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen van het schoonheidssalon

Het schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in het salon aankomen kan het schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Het schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Het schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in het salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

4a. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen die worden uitgereikt in ons salon hebben een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf datum van verstrekking; de vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na deze periode verliezen deze bonnen (wegens prijsstijgingen behandelingen, e.a.) hun waarde en worden niet meer aanvaard.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet het schoonheidssalon ter plaatse vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenfiche (nooit verwerken van/spijkeren op elektronische dragers), een fiche die enkel wordt gebruikt door onze schoonheidsspecialistes die verbonden zijn aan het salon, en zij zijn gebonden aan strikte geheimhouding. Deze gegevens zijn beschermd volgens de Nationale en Internationale Regelgeving, hetzij AVG – GDPR regelgeving. Zie ons Privacy Beleid.

Soms kan het nodig zijn dat bepaalde informatie, gelinkt aan gezondheid, nodig is om bepaalde behandelingen te kunnen/mogen uitvoeren. Er kan tevens worden gevraagd om advies in te winnen bij een arts alvorens over te gaan tot behandeling. Deze informatie wordt bijgehouden in een ‘informed consent’ en word enkel gebruikt door gecertifieerde medewerkers die contractueel gebonden zijn aan strikte geheimhouding. Wij kunnen dergelijke behandelingen weigeren op basis van de gegevens waarover wij beschikken. Nooit worden deze gegevens gespijkerd/bewerkt op elektronische dragers. Ook dit ‘consent’ geniet het recht van inzage, aanpassen/verwijderen van gegevens van de betrokkene bepaald in beide Nationaal en Internationaal recht (GDPR). Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven gelet op de vertrouwelijke aard van deze gegevens.

Het schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet doorgeven, verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Deze informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het salon.

8. Garantie

Het schoonheidssalon geeft de cliënt één week (7dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt andere producten dan de door schoonheidsspecialiste geadviseerde producten gebruikt.

– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Het schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Het schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan het schoonheidssalon. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidsspecialiste de behandeling opnieuw verrichten. Indien u tevreden bent over het schoonheidssalon vertel het tegen anderen!!!

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in het salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot het salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 


Esthétique NYMFE (VOF)

Moerkerkse Steenweg 344

8310 Brugge - BE

050/35 45 45

__________________________

 info [at] nymfe [dot] be

________________________

BTW BE 0829.790.161

RPR Brugge

OPENINGSUREN   |   LOCATIE

___________________________________________________________

 

DINSDAG - WOENSDAG - DONDERDAG - VRIJDAG 

09u - 12u30 en 13u30 tot 18u30

ZATERDAG

08u30 tot 13u30

MAANDAG, ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN

 

 ________________________________________________________________________

 ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACY BELEID | COOKIE BELEID | DISCLAIMER | PRIJZEN